Smart Solution

Door Magnetic Sensor : อุปกรณ์ตรวจจับที่ประตู


฿0.00 

Product Info

อุปกรณ์ตรวจจับที่ประตู
• คลื่นความถี่ : 433MHZ
• ระยะทำงาน : ≥15 มิลลิเมตร ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีผู้บุกรุกผ่าน
 Application ใน Smartphoneและ ข้อความ SMS
• สามารถตั้งค่าให้ไซเรนดัง พร้อมเปิดสวิตช์ไฟดวงที่ต้องการได้
• ระยะการส่งสัญญาณ : ภายใน 150 เมตร( ในที่โล่ง)

  • ประเภท:   เสนอขาย