Smart Solution

Wireless Infrared Detector : อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอินฟราเรด


฿0.00 

Product Info

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอินฟราเรด

• ระยะตรวจจับ : 6-10 เมตร
• คลื่นความถี่ : 433MHZ
• ชนิดของเซ็นเซอร์ : Dual infrared detector ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีผู้บุกรุกผ่าน Application
   ใน Smartphone และ ข้อความ SMS
• สามารถตั้งค่าให้ไซเรนดัง พร้อมเปิดสวิตช์ไฟดวงที่ต้องการได้
• ละเว้นการตรวจจับสัตว์เลี้ยง : 25 กิโลกรัม

  • ประเภท:   เสนอขาย