News & Event

หมวดหมู่

การดูแลรักษามอเตอร์ และ รีโมทคอนโทรลการดูแลรักษามอเตอร์ประคูรีโมท

1. หลีกเลี่ยงฉีดน้ำโดยตรงต่อมอเตอร์

2. ห้ามก่อกองไฟบริเวณติดตั้งมอเตอร์

3. ระวังอย่าให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณรางเลื่อน เพราะจะทำให้มอเตอร์ทำงานหนักและเกิดความร้อนสูง  อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ได้

4. หมั่นทำความสะอาดภายนอกและภายในมอเตอร์ เพื่อป้องกันแมลงเข้าสู่ภายในทำความเสียหายต่อแผงวงจร

5. หากเกิดการทำงานผิดปรกติ  ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ติดตั้งเพื่อทำการแก้ไขต่อไป         
 

การดูแลรักษารีโมทคอนโทรล (เครื่องส่งสัญญาณ)

1. หลีกเลี่ยงรีโมทคอนโทรลเปียกน้ำ หรือ สัมผัสน้ำโดยตรง

2. ไม่ควร เก็บ/วาง รีโมทคอนโทรภายใต้อากาศร้อน หรือใกล้เปลวไฟ

3. ทำการเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่ทุกๆ 6 เดือน หรือ เมื่อระยะการสั่งการมอเตอร์สั้นลง

4. หลีกเลี่ยงการการกดปุ่มแช่/กดปุ่มถี่ๆ เพราะจะทำให้มีผลต่อการสั่งการแผงวงจรของรีโมท และแผงวงจรรับสัญญาณในมอเตอร์เกิดการเสียหายได้

5. เพื่อความปลอดภัย โปรดระวังการใช้รีโมทขณะมีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงใกล้กับประตูรั้วเลื่อน
 

Tag คำค้นหา